Sborové shromáždění

20.02.2018 08:04

FS ČCE ve Škvorci svolává na den 11.3.2018 výroční sborové shromáždění

 

Shromáždění se bude konat po pravidelných bohoslužbách, které začínají v 9.30 hod. v prostorách haly na faře.

 

Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

 

Program sborového shromáždění:

 

 

1. Uvítání, prezenční listiny, modlitba a volba předsedy shromáždění

2. Oznámení a schválení jednacího pořadu

3. Volba zapisovatele a verifikátora zápisu

4. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2017

5. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2017

6. Zpráva revizora hospodaření sboru

7. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2018

8. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících

9. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech

   10. Volba nového staršovstva

   11. Volba revizora hospodaření sboru

   12. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich

   13. Závěr